Procés

La Indústria transformadora de farratges està obligada per les seves especials condicions intrínseques a assentar-se necessàriament en les zones de producció.

El procés que segueix el cultiu de farratges i en concret, de l’alfals, com a matèria primera, es destina a la seva transformació a través d’un procés de deshidratació